Понеділок, 23.09.2019, 11:13
Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту
Наша адреса
Дніпропетровська область
Широківський район
с.Гречані Поди
вул.Шкільна,28
телефон - 2-34-16
Зворотній зв"язок

Каталог статей

Головна » Статті » Основні

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ на 2015-2019 роки з вивчення, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду

Комунальний заклад

«Калинівська середня загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів»

 

 

    Схвалено:

    на педагогічній раді

    протокол № 04

    від 06.02. 2015 р.

   

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ

ПЛАН РОБОТИ

на 2015-2019 роки

з вивчення, узагальнення й

поширення передового

педагогічного досвіду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І

Передовий педагогічний досвід – це така

навчально-виховна чи організаційно-педагогічна

діяльність, в процесу якої стабільні позитивні

результати у розв’язанні актуальних педагогічних проблем

забезпечуються використанням оригінальних форм, методів,

прийомів, засобів навчання та виховання або інтеграції вже

відомих форм, методів, прийомів, засобів.

                                                                                                                         П.П.Жерносек

 

 

Суть передового педагогічного досвіду

 

Педагогічний досвід як  результат практики є критерієм істини: він або підтверджує, або відкидає ті чи інші нововведення. Цей досвід, як правило, результат творчих пошуків педагогів, у ньому зливаються воєдино творче, новаторське і в той же час традиційне начала.

Слід зазначити, що нове - це не гарантія передового досвіду. Масове застосування якихось форм, методів і прийомів — також ненадійний показник передового досвіду.

Для виявлення ступеня ефективності педагогічного процесу та його оцінки використовуються критерії, у якому визначені: ознаки об'єкта, міра для визначення того, в якому ступені виражена та чи інша ознака в даного об'єкта, і точка відліку. На базі цих компонентів виробляються надійні критерії для об'єктивної оцінки педагогічного досвіду.

За ступенем узагальненості можна виділити дві групи критеріїв:

 перша група – це ті критерії, що відносяться до загально-педагогічних (наприклад, критерії проблемного навчання),

друга - критерії, що стосуються передового досвіду як частки випадку загальнопедагогічних критеріїв (наприклад, критерії проблемного навчання стосовно різних навчальних предметів, у різних класах).

Пошук передового педагогічного досвіду (ППД) у роботі адміністрації закладу  має цілеспрямований характер.

Найпоширенішим на практиці є виявлення ППД під час відвідування навчальних  занять і позакласних заходів. Під час відвідування  звертається увага на відповідність змісту роботи вчителя поставленим завданням, урахування індивідуальних особливостей учнів на те, якою мірою методи і прийоми, що використовуються вчителем, викликають інтерес, зацікавленість дітей, сприяють розвитку розумової діяльності учнів, як ефективно вчитель використовує засоби навчання, тощо. Для ефективнішого виявлення ППД вчителя, відвідування його уроків, здійснюється в різних класах.

Двічі протягом року в другій половині І семестру та ІІ семестру вивчається система уроку учителя, а наприкінці навчального року, здійснюється комплексна перевірка, проводиться моніторинг рівня знань умінь та навичок учнів, аналізується результативність роботи.

Залежно від тематичного обсягу, досвід поділяють на комплексний та локальний. За кількістю авторів ППД поділяється на індивідуальний та колективний. За характером діяльності ППД ділиться на дослідницький і новаторський.

 

Види педагогічного досвіду

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи вивчення ППД

 

Педагогічний досвід вивчається в динаміці його розвитку. Адміністрація школи  проводить  спостереження за діяльністю вчителя, бесіди з автором досвіду, вивчають шкільну документацію, здійснюють моніторинг (тестування, анкетування, діагностику) професійного рівня педагога – носія ППД, його учнів їхніх батьків.

 

Ознаки передового педагогічного досвіду такі:

 

а) високі кількісні й головним чином якісні показники результатів навчально-виховного процесу за основними параметрами:

- сформованість громадської спрямованості школяра, що виявляється насамперед в ознаках колективізму та громадської активності;

- освіченість учнів (повнота й міцність знань, система знань і міра їх узагальненості, уміння переносити знання в нову ситуацію, наявність відповідних умінь і навичок – обчислювальних, графічних, грамотного письма й ін.). Якщо ж брати ці критерії не тільки стосовно успішності, а більш широко, зокрема стосовно навчального процесу взагалі, то необхідно відзначити такі показники, як сформовані в учнів пізнавальні інтереси та потреби, прагнення до самоосвіти, наявність суспільне вартісних мотивів і ціннісних орієнтацій у навчальній діяльності;

- вихованість учнів (за зрушеннями в розвитку в них суспільне вартісних особистісних якостей і показників загального розвитку). Маючи на увазі виховний процес у більш широкому сенсі, необхідно додати такі показники, як сформованість в учнів суспільно-значущих ціннісних орієнтацій у діяльності, соціальних мотивів спілкування й поведінки, активної життєвої позиції, потреби в самовихованні;

- трудовий досвід, тобто прагнення й наявність необхідних умінь у різних видах діяльності, практичні навички у виконанні трудових операцій (їх кількість, якість, швидкість), уміння аналізувати процес і результат конкретної праці, самоконтроль, самоаналіз зробленої роботи, зв'язок теорії з практикою, раціональний підхід до справи, корекція в організації праці, висока якість матеріальних (речовинних) результатів трудового процесу, робочої операції;

б)  оптимальність педагогічного досвіду (досягнення найкращих результатів у навчально-виховній роботі при найменшій ощадливій витраті сил і часу педагогів та учнів і притому так, щоб даний досвід не став перешкодою для рішення інших, не менш важливих освітніх і виховних задач);

в)   стійкість, стабільність досвіду, його тривале функціонування. Навіть значні успіхи педагога в навчально-виховній роботі, що існували протягом короткого строку і згодом не повторені, важко віднести до передового досвіду:

г)   можливість повторення та творчого використання досвіду одного педагога іншими, розширення цього досвіду до масового;

д)  перспективність досвіду. Передовий досвід завжди має майбутнє, перспектива його розвитку очевидна;

е)   наукова обґрунтованість досвіду. Передовий досвід може бути або результатом творчих теоретичних пошуків педагога, або його знахідкою у процесі спроб і помилок. Але в будь-якому випадку такий досвід завжди буде мати наукову основу. Одна із задач узагальнення передового педагогічного досвіду й полягає в тому, щоб дати йому наукове тлумачення.

При наявності цих ознак даний досвід варто зарахувати до передового, але потім треба ще виміряти, в якому ступені кожна ознака виявляється. Так, про пізнавальні інтереси учня, сформовані в результаті особливого підходу вчителя  до нього, можна говорити за такими ознаками, як активність школяра на конкретному уроці, коло позанавчального читання, участь у предметних олімпіадах, конкурсах, регулярне слухання й перегляд теле- та радіопередач. Мірою при цьому можуть бути, зокрема, точність і повнота відповідей на запитання вчителя, кількість доповнень до відповідей товаришів на уроці (за власною ініціативою), запитань до викладача, кількість та якість вирішених олімпіад, конкурсних задач (кількість і ступінь труднощів невирішених), кількість звертань учня до викладача за консультацією та зміст його запитань, кількість і зміст виступів школяра перед товаришами з інформацією, доповідями (у позаурочний час) і, нарешті, загальна ерудиція учня, знання ним матеріалу, що виходить далеко за межі навчального курсу.

 

Методика вивчення й узагальнення ППД

 

Організаційні одиниці

Форми

Методи

Методична рада

Методичне об'єднання

Відкрите заняття

Науково-практична конференція, предметні тижні, методичні дні, позакласні заходи, сайти та блоги вчителів, педвиставки, дискусії, педагогічні читання, семінарські заняття, майстер класи  й ін.

Спостереження,

бесіда, демонстрування,  

й ін.

 

 

Оцінювання педагогічного досвіду

 

Виявлення ППД ґрунтується на певних методологічних засадах, серед яких основні:

 • об’єктивність;
 • комплексність;
 • науковість.

За функціями ці критерії діляться на дві групи:

 • ті, за допомогою, яких оцінюється ППД як перспективний (актуальність, новизна, результативність);
 • ті, на основі яких визначається можливість і доцільність, вивчення та поширення ППД (стабільність і перспективність).

 

Етапи вивчення досвіду

 

 •  Формування теми і мети досвіду;
 • Опрацювання літератури з психології методики, дидактики;
 • Збір матеріалу;
 • Відвідування навчальних занять;
 • Консультації, корекція діяльності,
 • Контрольні заміри знань учнів;
 • Відвідування інших форм навчально-виховного процесу;
 • Частковий опис досвіду;
 • Аналіз діяльності педагога (попередній, проміжків, кінцевий);
 • Творчий звіт учителя;
 • Контрольні заміри знань учнів;
 • Опис досвіду (технології методики, виявлених труднощів, перспективності);
 • Обговорення узагальнення матеріали на засіданні педагогічної ради методичного кабінету;
 • Рецензування досвіду;
 • Оформлення матеріалів для затвердження.

 

Технологія узагальнення ППД

 

Схема узагальнення матеріалу:

 • тема досвіду;
 • обґрунтування його актуальності;
 • сучасні теоретичні ідеї, провідна ідея досвіду;
 • технологія досвіду, форми, методи, прийоми роботи;
 • алгоритм дій;
 • динаміка (кількісні і якісні зміни), результативності навчально-виховного процесу;
 • рекомендації щодо використання досвіду;
 • опис досвіду.

 

Технологія впровадження

 

 • ознайомлення вчителів з ППД, роз’яснення його переваг порівняно з традиційними методами;
 • створення сприятливих умов для розвитку творчості вчителів, показ прийомів на практиці;
 • тренування вчителів оволодіння вміннями та навичками;
 • організація контролю за застосуванням безперечно раціональних засобів роботи;
 • моральне і матеріальне заохочення носія ППД.

 

 

 

                                                                                                                             Схвалено

                                                                                                                    педагогічною радою

                                                                                                           (протокол № 04   від 06.02.215 року)

 

 

ПЛАН

вивчення, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду педагогічними працівниками комунального закладу «Калинівська середня загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів» на 2015 – 2019 роки

 

з/п

Прізвище ім’я по батькові посадової особи, яка буде вивчати, узагальнювати і поширювати  досвід

Термін вивчення ППД

Об’єкт досвіду (назва або Прізвище ім’я по-батькові)

 

 

Тема досвіду

 

Форма завершення

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

 

1

Усик Галина Олексіївна - директор навчального закладу

 

Безпалько Олена Анатоліївна - заступник директора з НВР

Вивчення досвіду роботи

Вивчення досвіду роботи

Вивчення досвіду роботи

Узагальнення досвіду роботи

Впровадження  досвіду роботи

Шахно Катерина Михайлівна– учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель»

«Методика зв’язного мовлення молодших школярів»

Виступ на педраду, майстер-клас, оформлення матеріалів;

збірка методичних матеріалів

 

2.

Методичний кабінет, адміністрація навчального закладу

Впровадження  досвіду роботи

 

 

 

 

Колпакова Олена Володимирівна, учитель початкових класів,

вища кваліфікаційна категорія, «учитель методист»

«Використання творчих вправ, завдань, розвивальних ігор

 на уроках в початкових класах»

Презентація досвіду,

збірка методичних матеріалів

3.

Методичний кабінет, адміністрація навчального закладу

Узагальнення досвіду роботи

 

 

 

 

Шевченко Ганна Миколаївна, учитель математики,

вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель»

«Елементи випереджаючого навчання при викладанні математики»

Збірка методичних матеріалів

4

Методичний кабінет,

адміністрація навчального закладу

 

 

 

 

Вивчення досвіду роботи

Дубок Марина Василівна, учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія

«Розвиток творчих здібностей

школярів на уроках

 в початковій

школі з  використанням інформаційних засобів навчання»

Збірка методичних матеріалів

5

Методичний кабінет,

адміністрація навчального закладу

Вивчення досвіду роботи

Узагальнення досвіду роботи

Впровадження  досвіду роботи

 

 

Усик Галина Олексіївна, учитель української мови та літератури, «старший учитель»

«Наскрізне

навчання на уроках української мови 5 – 7 класів. Розвиток пам’яті засобом використання ейдетичних вправ»

Збірка методичних матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Категорія: Основні | Додав: marina1967v (05.10.2016)
Переглядів: 475
Корисні посилання
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання