Вівторок, 17.09.2019, 06:42
Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту
Наша адреса
Дніпропетровська область
Широківський район
с.Гречані Поди
вул.Шкільна,28
телефон - 2-34-16
Зворотній зв"язок

Каталог статей

Головна » Статті » Позашкільні

Положення про євроклуб

З 1 вересня 2008 року у школі створений Євроклуб

 

 

 

Положення

про діяльність молодіжного євроклубу

Вступ

Молодіжний євроклуб - це мо­лодіжна організація, що створена та діє у рам­ках діяльності Калинівської сзш.

Молодіжний євроклуб не є окре­мою юридичною особою. У своїй діяльності він керується Конституцією України, Законами України, Статутом Калинівської сзш та цим Положенням.

1. Загальні положення

1.1.   Молодіжний     євроклуб (далі - євроклуб) є добровільною неполітичною молодіжною організацією, що створена з метою спілкування, обміну інформацією, розширення знань про Європу та Європейський Союз, вихо­вання молоді у дусі спільних європейських цін­ностей, встановлення партнерських стосунків із європейськими молодіжними неурядовими ор­ганізаціями, сприяння курсу України на інтег­рацію у європейські структури.

1.2.   Діяльність   євроклубу   ґрунтується   на принципах   демократії,   законності,   гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, пер­сональної відповідальності членів клубу за до­ручену справу.

2. Мета, завдання, форми та методи діяльності

2.1. Мета діяльності євроклубу, окрім озна­ченої в п. 1.1, полягає також в активізації ор­ганізаційних здібностей та творчого потенціалу молоді, у створенні сприятливих умов для самореалізації та гармонійного розвитку особистості, у формуванні в молоді організаторських нави­чок, у забезпеченні захисту їхніх прав і свобод, розробці і практичній реалізації програм із пи­тань європейської освіти та інтеграції, у проведенні засідань, спрямованих на гуманізацію та демократизацію молодіжної спільноти.

2.2.  Основні завдання:

2.2.1.   Активізація   навчального,   наукового, творчого  потенціалу учнів,   фор­мування національної самосвідомості, активної громадської позиції.

2.2.2.  Створення необхідних умов для творчої діяльності членів євроклубу через активну участь у різноманітних соці­альних чи інтелектуальних заходах.

2.2.3. Сприяння об'єднанню сил молоді навко­ло ідеї «самовдосконалення» (духовне і фізичне вдосконалення людини) і «самореалізація» (ви­живання в нових економічних, екологічних і со­ціальних умовах).

2.2.4.  Налагодження співпраці з молодіжни­ми громадськими організаціями,  лідерами ін­ших закладів освіти та зацікавленими юридич­ними (фізичними) особами як в Україні, так і за її межами.

2.2.5.  Забезпечення захисту прав і свобод мо­лоді, їхньої гідності й честі.

2.3.  Для досягнення поставленої мети і ви­конання завдань члени євроклубу користують­ся всебічною підтримкою та допомогою з боку-керівництва   школи у вирішенні питань організації та проведення організаційних, наукових,  культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих заходів.

2.4.  Євроклуб вирішує такі завдання:

2.4.1.  Зміцнення зв'язків між некомерційними дитячими та молодіжними організаціями:   інформаційна,   матеріальна,  методична.

2.4.2.  Підтримка контактів, обміну ідеями та досвідом роботи як з українськими, так і з за­кордонними молодіжними об'єднаннями.

2.4.3.  Формування громадянської позиції та активізація участі дітей та молоді в процесах державного життя України.

2.4.4.   Вироблення   та   реалізація   програм роботи з дітьми, апробація інноваційних методів роботи.

2.4.5. Сприяння розвиткові суспільно-корисної діяльності, спрямованої на соціальний, право­вий захист дітей та молоді, вирішення їхніх ви­ховних та освітніх проблем.

2.4.6.   Члени євроклубу беруть участь у те­матичних семінарах, тренінгах, конференціях, круглих столах, іграх, фестивалях. До форм ро­боти євроклубу також належать молодіжні об­міни, конкурси, презентації, публікація та по­ширення літератури на тематику ЄС.

2.4.7.   Євроклуб має  сформовану тренерську команду,  яка проводить тренінги та семінари для школи; здійснює спільні захо­ди разом із державними, комерційними та громадськими установами.

2.4.8.   Євроклуб   поширює   інформацію   про свою  діяльність  і пропагує  свої ідеї  та  цілі, бере участь у підготовці журналу «Євроклуб».

2.4.9.  Здійснює іншу діяльність, що не супе­речить основним завданням.

3. Членство, права та обов'язки

3.1.   Членом   євроклубу   може   бути   кожен учень, який виявив своє бажання до активної творчої праці і готовий виконувати покладені на нього обов'язки, передбачені цим Положенням.

3.2. Прийняття у члени євроклубу проводить­ся на підставі заяви загальними зборами членів євроклубу.

3.3.  Член євроклубу має право:

3.3.1.  Брати участь у формуванні керівних ор­ганів, обирати і бути обраним до складу вибор­чих органів євроклубу (вільний вступ і вихід).

3.3.2. Ініціювати (брати участь) заходи, про­екти із залученням євроклубу в цілому або його окремих членів.

3.3.3.   Користуватися  інформаційними  мож­ливостями, які надає євроклуб та Центр соці­альних досліджень.

3.3.4.  Представляти євроклуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах.

3.4.  Член євроклубу зобов'язаний:

3.4.1.   Брати  активну  участь  у громадській роботі.

3.4.2.   Дотримуватися і  виконувати  вимоги, викладені у положенні про діяльність євроклу­бу, розпорядження керівництва тощо.

3.4.3.  Звітувати перед членами євроклубу про заходи, проекти, до яких вони залучали інших членів (протягом місяця після завершення за­ходу  чи  проекту),   а  також  під  час  робочих зустрічей звітувати перед членами євроклубу за свою діяльність.

3.4.4.  Сприяти досягненню мети та завдань молодіжного євроклубу.

3.4.5.   Дотримуватися   високої   культури   у спілкуванні   з    колегами,    керівниками,    ви­кладачами.

3.4.6.   Дорожити честю  євроклубу як своєю особистою, примножувати його традиції, оволо­дівати знаннями.

3.5.  Членство може бути припинене:

3.5.1. Добровільно за поданою заявою.

3.5.2.  Шляхом виключення за рішенням за­гальних зборів євроклубу:

   за порушення (не виконання) умов поло­ження про діяльність молодіжного євро­клубу, рішень керівництва;

   за дії чи поведінку, яка дискредитує євро­клуб та ідеї громадського руху.

Повторний прийом можливий не раніше, ніж за 2 місяці після затвердження рішення про виключення з органів євроклубу.

3.7. Членство у євроклубі не виключає член­ства в інших громадських організаціях та об'єднаннях.

4. Організаційна структура євроклубу

4.1. Молодіжний євроклуб має свій регламент діяльності   (засідання   євроклубу   проводяться раз на тиждень).

4.2.  Євроклуб складається зі студентської та учнівської молоді.

4.3.  Перше засідання євроклубу проводиться директором школи, на­ступні - під керівництвом сформованої тренер­ської команди чи самими членами євроклубу.

4.4.  Найвищим керівним органом євроклубу є загальні збори (зустріч активу євроклубу і тренерської команди для обговорення реалізації певних  програм  чи  вирішення  організаційних питань), які відбуваються не рідше одного разу на місяць. Ініціювати позачергові збори можуть 2/3 загального числа членів євроклубу.

4.5.  Повноваження загальних зборів:

4.5.1.  Визначають основні напрями діяльнос­ті: розглядають усі питання, пов'язані із вдо­сконаленням життєдіяльності євроклубу.

4.5.2.  Укомплектовують склад євроклубу.

4.5.3.  Приймають нових членів до євроклубу чи виключають існуючих зі свого складу.

4.5.4.  Контролюють та оцінюють діяльність молодіжного євроклубу в цілому.

4.5.5.   Затверджують   положення   євроклубу, вносять до нього зміни та доповнення. Рішен­ня зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини членів євро­клубу, присутніх на зборах.

4.5.6.  Вирішують інші питання діяльності.

4.5.7.  Рішення, прийняті загальними збора­ми,  є обов'язковими для виконання членами євроклубу.

4.6.  У період між зустрічами діяльність євро­клубу координує тренерська команда євроклубу, склад якої може поновлюватися раз на півроку.

4.7.  До складу євроклубу входять: директор школи; тренерська ко­манда -  вчителі школи,  учнівська молодь.

4.8.  Повноваження членів євроклубу:

4.8.1.   Забезпечувати   виконання  рішень   за­гальних зборів, засідань євроклубу, контролю­вати виконання положення про діяльність євро­клубу, планів роботи.

4.8.2.   Розробляти   пропозиції  за  головними напрямами діяльності: планувати і організову­вати роботу, захищати права та свободи членів євроклубу.

4.8.3.   Брати   участь   у   поточній   діяльності Центру соціальних досліджень.

4.8.4.  Приймати рішення щодо членства в ор­ганах євроклубу чи виключення з нього.

4.9.  Актив євроклубу — найменша і головна структурна ланка євроклубу.

4.9.1. Обирається актив на зборах євроклубу шляхом  висування,   обговорення  кандидатур і    проведення     відкритого     альтернативного голосування.

4.9.2.   У разі невиконання активом покла­дених на них функцій призначають повторні вибори.

5. Порядок внесення змін і доповнень до Положення

5.1.  Зміни і доповнення до Положення мо­жуть бути запропоновані членами євроклубу і подані для обговорення на засіданні євроклубу у зручній формі, після розгляду поданих пропо­зицій приймається відповідне рішення.

5.2. Після затвердження запропонованих змін і доповнень вони вносяться до положення про діяльність.

5.3.  Положення про діяльність втрачає свою силу в разі реєстрації молодіжного євроклубу як юридичної особи.

 

Категорія: Позашкільні | Додав: zoCu (29.10.2011)
Переглядів: 1030
Корисні посилання
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання